Vedtægter for Hvilehjemmet Bennetgaard For Danske og Danske I udlandet

§ 1

Hvilehjemmet for danske og danske i udlandet er en selvejende institution, som har til formål at tage imod ældre dansksindede medborgere, fortrinsvis fra Sydslesvig, der har behov for rekreation. Et ophold på institutionen skal bidrage til formidling af dansk kultur og styrke følelsen af samhørighed i grænselandet.

§2
Alle dansksindede har adgang til et ophold på Hvilehjemmet uanset om disse personer har dansk statsborgerskab eller ej.

§3
Bennetgaards økonomi er udelukkende baseret på frivillige gaver fra private, legater, fonde, indsamlinger, institutioner osv. eller tilskud fra gæster.

§4
Den øverste myndighed tilkommer bestyrelsen, som består af 5 – 7 medlemmer. Ved afgang af medlemmer supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen vælger af sin midte selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 5
Til at forpligte institutionen kræves underskrift af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskridt af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 6
Bestyrelsen indkaldes af formanden eller mindst 4 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
§ 7
Institutionens årsregnskab, der følger kalenderåret, skal foreligge senest den 1. marts i det følgende år og skal revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab offentliggøres på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

§8
De Bennetgaard tilhørende værdipapirer skal lyde på navn og noteres i de pågældende pengeinstitutter. Det påhviler institutionens revisor at se på, at ovennævnte bestemmelse er iagttaget.

§9
Dersom Bennetgaard ophæves, skal dens formue anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til sønderjyske formål.


Oprindelige
Vedtægter af 1936

Ændrede
Vedtægter af 27. Oktober 1944
Ifølge Bestyrelsens Vedtagelser af 29.oktober 1953 er der til Vedtægterne § 7 føjet følgende bestemmelse :” det reviderede Regnskab tillige med Institutionens Aarsberetning indsendes til Haderslev Stiftamt, der udpeger Revisor.”

Ændrede
vedtægter af 7.december 2007
I § 5 ændres ”dog ved køb og salg eller pantsætning kræves underskrift af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer” ændres til underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.


Tilføjelsen af §7 af 27. Oktober 1944 slettes. § 10 hvori der står ”Fru Jutta Skrumsager har fuld disposition over kvistværelset ud imod vejen med lys og varme” slettes.

Del siden